ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Souhrnné informace o projektu

Název projektuInteligentní multimediální e-learningový portál
Zkrácený název projektuProstor pro pokročilé vzdělávání
Název projektu anglickyAdvanced learning Space (ALS)
Datum zahájení01.06.2009
Datum ukončení31.05.2012
Rozpočet projektu14.350.712,44 CZK
Typ účetní jednotkyPro jednotky u nichž hlavním předmětem není podnikání
Účetní osnova504/2002 Sb./401-414 (FZ 06/2003)
Číslo operačního programuCZ.1.07
Název operačního programuOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy7.2
Název prioritní osyTerciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory7.2.2
Název oblasti podpory Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy07
Název výzvyŽádost o finanční podporu z OP VK ? IP ? oblast podpory 2.2
Typ projektuIP-ostatní

Obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím realizace uživatelského rozhraní pro e-learningový portál podpořit jeho masívnější a kvalitnější používání na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií s cílem zajistit formou cíleného proškolení pedagogů jeho rozšíření i na ostatní fakulty Technické univerzity v Liberci. Velký důraz bude kladen na vznik pokročilejších forem e-learningových médií, především na archiv zpracovaných streamovaných přednášek a na obsah e-learningového portálu orientovaný na spolupráci s průmyslovou praxí. Ze spolupráce by měla vzniknout e-learningová média, která oživí vzdělávací proces, prohloubí zkušenost a vazbu teorie na praxi, která by měla plnit kromě vzdělávací funkce, také funkci motivační. Projekt má také podpořit stabilní úroveň zaměstnanosti a absolventům vytvořit podmínky zvýšení jejich flexibility při vstupu do praxe prohloubením spolupráce s partnerskými subjekty. Plánované aktivity budou realizované odbornými pracovníky FM a experty partnerů.

Cíle projektu

Cílem projektu je návrh, vývoj a implementace inteligentního e-learningového portálu s plnou podporou multimédií, s vlídným uživatelským rozhraním na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Velký důraz bude kladen na vznik pokročilejších forem e-learningových médií, především na katalog zpracovaných streamovaných přednášek a na obsah e-learningového portálu orientovaný na spolupráci s průmyslovou praxí.

Jednotlivé podcíle

  1. Posílit vnímání e-learningu jako vzdělávací cesty, nikoli jen jeho chápání jako úložiště elektronických materiálů.
  2. Studie zaměřená na zmapování jednotlivých e-learningových řešení existujících momentálně na TUL.
  3. Vývoj e-learningového portálu se srozumitelnou a čitelnou strukturou vyhovující TUL. V jeho rámci vznikne nový centrální katalog e-materiálů s napojením na archív knihovny a s odpovídajícím webovým rozhraním. Toto rozhraní bude koncipované i jako sémantický web s vyhledáváním a prvky umělé inteligence (dále UI).
  4. Vybudovat posluchárnu pro online streaming a archivaci přednášek.
  5. Nasnímané přednášky zpracovávat do znovupoužitelného formátu, opatřovat metadaty pro katagolizaci a vyhledávání v rámci organizace a správy vícedruhových dokumentů
  6. Posílit Feedback vzdělávacího procesu - komunikace na úrovni garant-učitel-student a zpět. Zavedení prvků UI i do procesů hodnocení kvality výuky.
  7. Realizace systematické spolupráce výrobní praxe a fakulty formou metodického týmu.
  8. Vytvoření e-portfolia vybraných předmětů realizovaných ve spolupráci s partnery pro společnou výuku expertů z praxe a akademických pracovníků.
  9. Celoplošné proškolení a instruktáž pedagogů i studentů zaměřené na masívnější využívání e-řešení zvýšením odborných kompetencí ITC pracovníku VŠ i studentů.

Zdůvodnění potřebnosti

Současný stav:
E-výuka na TUL je momentálně roztříštěna na několik vzájemně nekompatibilních řešení a navíc je zaměřena pouze na úložiště elektronických podob výukových materiálů. Další prvky e-learningu jako je např. řízená výuka, elektronické testy, komunikační formy elektronických diskuzí a fór jsou používány výjimečně a individuálně pouze pro věc zapálenými pedagogy. Většina pedagogů sice postupně převádí své materiály do elektronické podoby, ale tam často e-learning končí. Někteří učitelé mají problém zveřejnit své materiály na webu, proto chceme web vlídný i pro náročnější témata, než je pouhé publikování. Napojení praxe přímo do výuky se v současnosti děje živelně, náhodně a nesystematicky. Podněty od studentů i opakované nabídky od výrobních podniků dávají signál, že je žádoucí komunikaci s praxí výrazně prohloubit.
Z provedených situačních analýz, šetření a výzkumu průběžně prováděných na trhu práce v regionu je zřejmá nutnost zapojení odborníků z praxe do vzdělávacího procesu. Zapojením partnerů do přípravy zajímavých na praxi orientovaných e-learnigových médií i přímo do vlastní výuky hromadné či individuální bychom rádi zatraktivnili formu i obsah studia, přiblížili ji potřebám praxe.
Projekt dává šanci zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu a tím i kvalitu absolventů mezi jinými aktivitami i nasazováním e-lerningových metod, které nemají suplovat přímou výuku, ale doplňovat výklad a umožňovat lépe porozumět a pak lépe se získanou zkušeností pracovat. E-learning chápeme jako přitažlivou vzdělávací cestu, která doplní standardní výuku o nové vzdělávací techniky - archivované streamované přednášky, synchronní i asynchronní diskusní fóra, různé formy testování od self-testů až po náročné testovací moduly používané v hodnocení kvality.
Stanovené cíle jsou v souladu se záměrem OP VK výzvou 2.2. Obsahovou i formální inovací zkvalitňuje terciální vzdělávání a bude přínosem pro cílovou skupinu, proto je jeho financování z veřejných zdrojů opodstatněné.

Cílová skupina

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinu tvoří pedagogové a studenti Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a všichni zájemci ostatních fakult. Proškolit všechny pedagogy na celé univerzitě je nereálný cíl. Garantům předmětů evidovaných v IS TUL bude nabídnuta účast na seminářích pořádaných řešitelským týmem a celá akademická obec dostane k dispozici multimediální lekce pro další vzdělání v ICT. Dále masivní osvětou všech dostupných publikačních metod bude přiblížen moderní pokročilý e-learning. Počítáme s větší flexibilitou v získávání počítačových dovedností u studentské části a proto pro přechod na nové rozhraní a nové postupy neplánujeme mimořádné akce. Dá se očekávat, že popularizace v rámci výuky postačí k přechodu a užívání nových postupů. Větší důraz bude kladen na studenty kombinovaného studia, kde by vliv pokročilých metod e-learningu měl mít zásadní význam a měl by přinést kvalitativní změnu ve studiu.

Velikost cílové skupiny

Cílovou skupinu tvoří jednak 30 pedagogů FM a další pedagogové ostatních fakult, kteří již nejsou zahrnuti do počtu cílové skupiny. Do cílové skupiny na straně studentů budou zařazeni studenti bakalářského i magisterského studia společných předmětů, kterým bude postupně nabízen archiv streamovaných přednášek a odborných akcí, nový e-learningový portál. Předpokládáme, že v průběhu doby trvání projektu budou mít všichni příležitost nové vzdělávací aktivity používat. Počet studentů FM je 670. Studenti ostatních fakult univerzity dostanou podobnou příležitost, ale do cílové skupiny zahrnuti nejsou. Přístup na novou platformu bude propagován na celé TUL, ale její používání bude na rozhodnutí jednotlivých fakult.

Zapojení a motivace cílové skupiny

Globální popis zapojení a motivace cílové skupiny bude konkretizován v jednotlivých aktivitách. Zapojení akademických pracovníků bude realizováno formou opakovaných praktických seminářů u počítačů. Bude se jednat o popularizaci pojmů a technických dovedností a to formou e-learningových kurzů, které jsou plánovány jako dovzdělávání v oblasti užití ICT. Řešiteli budou vytvořeny multimediální lekce na toto téma, které mohou používat zájemci, kterým nebude rozvrhovaná výuka, či jiné povinnosti dovolovat zúčastnit se výše zmíněných seminářů. Učitelé budou aktivně zapojeni tvorbou nových materiálů a přípravě a účasti na zpracování streamového videa pro archiv přednášek. Plánovaná je i motivace finanční odměnou. Záměr projektu vyžaduje zvýšené úsilí jak fakultních pracovišť samých, tak motivování vybraných odborníků-specialistů z praxe. Takové pracovní nasazení jde často nad rámec běžných pracovních povinností zúčastněných osob, někdy i na úkor jejich volného času. Zkušenosti vedení fakulty v minulosti naznačily, že vysoké pracovní nasazení je vyváženo u většiny z nich pocitem účelně vykonané práce z předání znalostí a zkušeností a tím i pocitem dobré osobnostní seberealizace. U studentů předpokládáme jejich účast v připravované formě Feedbacku a přímém užívaní nových médií a postupů pod vedením svých pedagogů. Zpětnou vazbou budou různé formy anket ale i výkonnostních testů, kterými bude ověřována kvalita nových didaktických pomůcek. Významnou skupinou budou především studenti kombinovaného studia, kde podíl samostudia vytváří prostor pro posouzení kvality nových materiálů. Motivačním prvkem bude očekávané zlepšení výsledků studia, které chceme podpořit formou soutěže a publikace nejlepších výsledků na dostupných platformách TUL - web, místní i regionální média (rádio, televize, denní tisk, populární i odborná periodika, internetové stránky) dle možností žadatele.

Přínosy

Pro cílovou skupinu tvořenou pedagogy může přinést používaní advance e-learningových technologií zkvalitnění výuky, možnost sdílení studijních materiálů s vyučujícími stejných předmětů napříč fakultami, kompletní přehled studentovy studijní cesty včetně historie, zatraktivnění výuky, a také zpětnou vazbu na studenty.
Studenti denního studia získají přístup k centrálnímu úložišti studijních materiálů, možnost prohledávání dalších zdrojů z jednoho místa pokročilými postupy ve vlídnějším rozhraní, získají přístup k offline archivovaným multimediálním přednáškám, které díky své zpracované podobě mohou představovat novou dimenzi v práci se studijními materiály. Pro studenty dálkového studia platí navíc posílení virtuálního kontaktu s učiteli s důrazem na výrazné ulehčení samostudia.
Hlavním přínosem je pak zvýšení znalostí a schopností v oblastech, které umožní absolventovi uspět na trhu práce. Studentská část cílové skupiny dostane možnost seznámit se s problematikou reálných pracovních procesů s mnoha příležitostmi odborného a kariérního růstu, orientaci ve výběru zaměstnání, možnost výběru podle vlastních představ, schopností a dovedností, čímž bude dosaženo překonání bariéry mezi teorií a praxí.
Studenti, ale i pedagogové a vybraní odborníci z praxe, kteří se budou projektu účastnit, získají jedinečnou možnost propojit teoretické přístupy s praktickými řešitelskými úlohami a projektovými pracemi, které vycházejí z požadavku průmyslové praxe. V průběhu realizace projektu budou propagovány i možnosti spolupráce studentů na řešení vědeckovýzkumných průmyslových zadání.

Přidaná hodnota

Projekt přinese kvalitativní skok v poskytování e-learningových služeb studentům realizací portálu s prvky UI. Dále věříme, že přístup k multimediálně zpracovaným přednáškám přinese kvalitnější výsledky ve vzdělávacím procesu zejména tím, že obtížné části přednášené problematiky může student opakovaně selektivně sledovat. Možností používat archív streamovaných přednášek se významně změní poměr přednášených hodin a hodin samostudia u kombinovaného studia. Kvalitnější a zajímavější portál přinese spolu s plánovanou publicitou zvýšení kreditu studia na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL i ve vědomí potenciálních zájemců o studium. Pro akademické pracovníky přinese prohloubení jejich vzdělanosti ICT a větší rozšíření pokročilých e-learningových technologií. Inovativní přístup vidíme také v tom, že se nejdříve pokusíme připravit prostředí uživatelsky co nejvlídnější a teprve poté bude následovat masívnější proškolení pedagogů.
Těsnější a systémové spojení fakulty a partnerů (vznikne metodický tým) zejména v návrhu a inovacích studijních programů, přímé zapojení expertů z praxe do výuky výše vyjmenovanými formami, to vše povede k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce.